Nov
9

BRBC Youth Bethlehem Walk: December 1, 2017 @ 6:00 p.m.

Home > Featured, News & Events > BRBC Youth Bethlehem Walk: December 1, 2017 @ 6:00 p.m.

The BRBC Youth ministry will sponsor the Bethlehem Walk at Salem Baptist Church on December 1, 2017. The bus will leave the church @ 6:00 p.m.